775 385 607 775 385 607
(Po-Pá: 8:00 - 18:00)
Logo

Všeobecné obchodní podmínky

Přečtěte si prosím Všeobecné obchodní podmínky portálu www.prodej-ambulance.cz platné od 1.6.2017

Zobrazit Veřejné smluvní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Společnost Medical Trust s. r. o. vydává dle § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“).

1.2. Tyto VOP podrobně upravují práva a povinnosti mezi smluvními stranami při uzavírání, změně a ukončení smlouvy o přidělení webové prostoru.

2. Smluvní strany

2.1. Dodavatel: Společnost Medical Trust s. r. o.

IČO: 13986309

Kontaktní adresa: Korunní 2569/108g, Praha 101 00

2.2. Objednatel: fyzická nebo právnická osoba, která v rámci své podnikatelské činnosti uzavře s dodavatelem smlouvu o zařazení do specializované databáze na webové adrese www.prodej-ambulance.cz

3. Definice pojmů

3.1. Profil je souhrn informací, které jsou zveřejněny o registrovaném objednateli. Těmito informacemi jsou zejména popis, ceník, logo a fotografie.

3.2. Zařazení dle kraje – vytvořený profil je zařazen do jednoho či více konkrétních krajů. Profil je zařazen do kraje dle sídla objednatele, nestanoví-li objednatel jinak. Umístění profilu do jiných krajů, než je sídlo objednatele, není v ceně služby.

3.3. Zařazení dle služby – profil je zařazen do konkrétních služeb, dle dohody s objednatelem. V případě, že nastavení objednatel neprovede, zařadí dodavatel objednatele do kategorii dle předmětu podnikání.

3.4. Základní službou se rozumí zveřejnění v příslušném kraji dle sídla objednatele a službách.

3.5. Délkou poskytování služby se rozumí doba, na kterou byla smlouva uzavřena. Tato lhůta počíná běžet dnem, kdy byla uzavřena smlouva.

3.6. Pozicí se rozumí aktuální pořadí umístění profilu objednatele, a to vždy dle konkrétního kraje a služby.

3.7. TOPováním se rozumí placená služba, kterou je objednateli zajištěna vždy jedna z 1. – 6. pozice, a to buď dle služby, nebo dle kraje. Profily na 1. – 6. se střídají. Aktuální ceny TOPování jsou uvedeny v ceníku, který si lze vyžádat na adrese www.prodej-ambulance.cz. Tato služba není základní službou.

3.8. Osobní asistent je taková osoba, kterou dodavatel přidělí každému registrovanému objednateli pro správu profilu a sdělí objednateli kontakt na osobního asistenta. Tato služba není základní službou.

4. Popis služby

4.1. www.prodej-ambulance.cz je specializovaný portál, který nabízí lékařům a zdravotnickým zařízením možnost webové prezentace svých ambulancí.

4.2. Každému registrovanému objednateli je vytvořen profil na dohodnuté pozici, tzn. v kraji a specializaci. Tuto pozici dodavatel není oprávněn bez výslovného souhlasu objednatele měnit.

4.3. Pozice může být změněna pouze tehdy, pokud si v dané službě, kraji zakoupí jiný objednatel TOPování. Tím se tento objednatel zařadí před již registrované uživatele, kterým se takto sníží pozice.

4.4. Změny profilu musí být schváleny administrátorem služby. Případné změny je administrátor povinen schválit od 48 hodin od jejich provedení.

4.5. Dodavatel nezveřejní informace uvedené objednatelem jestliže:

4.5.1. jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy;

4.5.2. jsou v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek;

4.5.3. jsou způsobilé přivodit dodavateli či jiným třetím osobám škodu, poškodit dobré jméno, či dobrou pověst.

5. Rozsah poskytovaných služeb

5.1. Každému registrovanému objednateli je vytvořen profil, který obsahuje zejména informace uvedené v článku 3.1. VOP.

5.2. Webový prostor a vytvořený profil budou objednateli poskytnuty do 48 hodin od uzavření smlouvy. V této lhůtě bude zaslán objednateli hypertextový odkaz s vytvořeným profilem a to na emailovou adresu uvedenou při uzavření smlouvy. V případě, že objednatel do 24 hodin od doručení tohoto odkazu s profilem objednatele nenamítne dodavateli, že informace zveřejněné na profilu jsou nepravdivé, má se za to, že objednatel se správností informací zveřejněných na profilu souhlasí a potvrzuje tím jejich správnost.

5.3. Objednatel je oprávněn provádět změny i tak, že je oznámí Asistentovi pro správu profilu. Asistent pro správu profilu je povinen provést změny v zápise bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů.

5.4. Dodavatel je povinen zveřejnit všechny informace uvedené v profilu, pokud nejsou v rozporu s bodem 4.5. VOP.

5.5. Dodavatel je oprávněn odmítnout zveřejnit informace, které nejsou tematicky spojeny se zaměřením portálu.

6. Objednávka služeb

6.1. Smlouvu o přidělení webového prostoru může objednatel s dodavatelem uzavřít vyplněním elektronického formuláře, zasláním emailu, písemným návrhem či telefonicky.

6.2. Registrací přes elektronický formulář, emailem, písemným návrhem či telefonicky se automaticky považuje za uzavření objednávky na dobu 12 měsíců bez automaticé prolongace.

7. Cena

7.1. Cena za zařazení do databáze dle délky uzavřené smlouvy:

7.1.1. 12 měsíců dle ceníku

7.2. Cenu za provedené služby je objednatel povinen uhradit na základě daňového dokladu zaslaného dodavatelem objednateli se 14 denní splatností.

7.3. Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou ceny za zveřejnění informací a toto prodlení je delší než 30 dnů, má dodavatel právo deaktivovat profil objednatele.

7.4. Objednatel je povinen i v případě deaktivovaného profilu hradit cenu za zveřejnění informací dle čl. 7.1.

7.5. Uhradí-li objednatel řádně dlužnou cenu za zařazení do databáze, dodavatel aktivuje profil do 48 hodin od obdržení úhrady ceny za zařazení do databáze.

8. Sankce

8.1. Poruší-li objednatel povinnost zaplatit řádně a včas, je povinen dodavateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5% denně z dlužné částky za každý den prodlení.

8.2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

8.3. Paušální náklady na telefonické a písemné upomínání dlužné částky činí 500 Kč.

9. Doba platnosti smlouvy

9.1. Smlouva o přidělení webového prostoru je uzavřena na 12 měsíců bez automatického prodloužení od data objednání služeb.

9.2. Smlouva se automaticky neprodlužuje. Trvá-li objednatel na zveřejnění profilu i nadále, je nutné uzavřít novou smlouvu.

10. Odstupné

10.1. Objednatel je oprávněn, před zaplacením ceny za zařazení do databáze od smlouvy odstoupit a pro tento případ je povinen zaplati dodavateli odstupné za provedenou práci.

10.2. V případě dle čl. 10.1. smluvní strany sjednávají odstupné ve výši 70 % ceny z uzavřené smlouvy .

10.3. Odstupné dle čl. 10.1. a 10.2. je splatné do 5 dnů ode dne, kdy objednatel sdělil dodavateli, že od uzavřené smlouvy o zařazení do databáze odstupuje před uhrazením ceny za zveřejnění v databázi a požádal o vystavení poplatku za odstupné.

11. Změna všeobecných obchodních podmínek

11.1. Dodavatel je oprávněn jednostranně změnit tyto všeobecné obchodní podmínky. Změna VOP bude objednateli oznámena ve formě emailové zprávy. Nesouhlasí-li objednatel se změnou VOP, má právo smlouvu o poskytnutí webového prostoru vypovědět. Smluvní strany si pro tento případ sjednávají výpovědní dobu v délce trvání 3 měsíců.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Všechny otázky touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.6.2017.

V Praze 29.5.2017